nu-kan-du-se-inkomstuppgifterna-manadsvis-categories-nyheter-published_at-2019-06-10-1-jpg.jpg
 

2019-08-23

Nu kan du se inkomstuppgifterna månadsvis

 
 

Du som anställd kan nu löpande följa vad din arbetsgivare redovisar för lön till Skatteverket varje månad. Uppgifterna finns på Mina sidor hos Skatteverket.

Från och med 2019 gäller de nya reglerna arbetsgivardeklaration på individnivå. De innebär att arbetsgivaren varje månad ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag för varje betalningsmottagare. Redovisningen sker i en digital tjänst hos Skatteverket.

Den som är anställd kan nu logga in på Mina sidor på Skatteverkets webb och där följa vilken lön arbetsgivaren redovisar varje månad. Det gäller även den som får pension eller exempelvis sjukersättning från Försäkringskassan.

Tidigare har en årlig kontrolluppgift skickats ut från Skatteverket i januari varje år. I den har löner, pensioner och andra ersättningar som betalats ut summerats och redovisats. De nya reglerna gör att du nu kan följa utbetalningarna månadsvis. Uppgifterna baseras på den redovisning som utbetalaren gjort till Skatteverket och visar vilka skatteavdrag som är gjorda.

Läs mer: Skatteverket – så påverkas du som betalningsmottagare av arbetsgivardeklaration på individnivå

Läs mer: Skatteverket – Lämna arbetsgivardeklaration på individnivå

Charlotta Marténg

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat.

 
 
 
hall-koll-pa-semesterlonen-och-semesterskulden-categories-nyheter-published_at-2019-04-10-1-jpg.jpg
 

2019-04-23

Räkna rätt på semesterlönen och semesterskuldeN

Semesterersättning, semesterskuld och semesterlön. Nu är det hög tid att ta tag i frågorna som regleras i lag och av kollektivavtal.

Semesterlagen reglerar hur länge det är okej att vara borta från jobbet, utan att få avdrag på lönen. När lagen kom 1938 hade alla rätt till två veckors ledighet per semesterår. Nu är det 25 dagar som gäller. Enligt vissa kollektivavtal har en del anställda rätt till ännu längre semester, men det är aldrig tillåtet för en arbetsgivare att förhandla fram kortare semester.

Semesteråret löper mellan 1 april och 31 mars året därpå, och intjänandeåret är motsvarande tid året dessförinnan. Den som har påbörjat sin anställning efter 31 augusti under semesteråret har dock bara rätt till fem semesterdagar.

– 1 april får man alltså nya semesterdagar vilket betyder att sista april ska semesterdagarna finnas på allas lönebesked, säger Jeanette Westerlund, auktoriserad lönekonsult på Value & Friends i Skellefteå.

Semesterlagen reglerar bland annat hur många dagar de anställda måste ta ut varje år. 20 semesterdagar måste tas och endast fem får sparas. För den som har 30 semesterdagar kan tio dagar sparas.

– Det är viktigt för arbetsgivaren att gå igenom och se hur många semesterdagar de anställda har rätt till. Sådant som tjänstledighet, föräldraledighet kan påverka antalet betalda semesterdagar, säger Jeanette Westerlund.

Dessutom ska man komma ihåg att det finns mer än 100 kollektivavtal i Sverige så som arbetsgivare gäller det att se upp.

– Man måste veta vad kollektivavtalet säger, för där regleras ofta hur semesterlönen ska beräknas. Det kräver lite arbete. Jag har själv tidigare suttit på ett företag och hanterat lönefrågor och om jag då hade vetat att man kunde ta hjälp av en auktoriserad lönekonsult hade jag gjort det, säger Jeanette Westerlund.

När det kommer till semesterskulden, alltså skulden företaget har gentemot sina anställda som tjänat in rätten till betald semester samt pengarna som ska betalas ut om en anställd slutar och då ska få sin semestersättning, måste arbetsgivaren ha koll på den. Det behövs för att kunna göra semesteravsättningar så att semesterlönen kan betalas ut löpande under året.

Semesterskulden måste bokföras och siffrorna måste stämma överens med siffrorna i löneprogrammet.

– Vid varje lönekörning bokförs semesteravsättningarna så att man ser semesterlönen under de månader den tjänats in. Detta bokförs som en kostnad och då blir det en ökning av semesterskulden. När semesterlönen sedan betalas ut minskar semesterskulden som då bokförs som en negativ kostnad, säger Jeanette Westerlund.

Charlotta Marténg


HUR RÄKNAR JAG?

Sammalöneregeln

När? Sammalöneregeln får du använda för anställda som har en fast vecko- eller månadslön.

Hur? Enligt regeln består semesterlönen av den aktuella vecko- eller månadslönen, eventuella fasta lönetillägg samt ett semestertillägg. Semestertillägget per dag är 0,43 procent av månadslönen för anställda med månadslön, och 1,82 procent av veckolönen för anställda med veckolön.

Kom ihåg! Om den anställda har rörliga lönedelar, som exempelvis provision eller ob-ersättning, är semesterlönen för dessa lönedelar 12 procent av den anställdas sammanlagda rörliga lön under semesteråret. Om den rörliga lönedelen kan uppskattas till minst 10 procent av den anställdas totala lön under semesteråret ska du använda procentregeln i stället för sammalöneregeln vid beräkning av semesterlönen.

Exempel: En anställd har en månadslön på 25 000 kronor.

25 000 × 0,0043 = 107,50 kronor per semesterdag utöver ordinarie månadslön.

Procentregeln

När? Procentregeln ska användas för anställda som inte har en bestämd vecko- eller månadslön, anställda vars sysselsättningsgrad har varierat under intjänandeåret och anställda med en hög andel rörlig lön. Du har dock rätt att använda procentregeln för alla anställda oavsett löneform.

Hur? Enligt regeln är semesterlönen 12 procent av den semestergrundande lönen under intjänandeåret vid 25 semesterdagar. Om den anställda har rätt till fler semesterdagar måste du därför öka semesterlönen med 0,48 procent för varje extra dag.

Kom ihåg! Till den semesterlönegrundande lönen räknas inte utbetald semesterlön, vissa fall av permitteringslön och ersättning för semesterlönegrundande frånvaro.

Exempel: En timanställd har 170 000 kronor i semestergrundande lön under intjänandeåret och har rätt till 25 dagars semester.

(170 000 × 0,12) /25 = 816 kronor per semesterdag.

Tänk också på att ett kollektivavtal kan ha andra beräkningssätt, om företaget tecknat ett sådant.


Semesterlön

Ersätter den ordinarie lönen under semester.

Semestertillägg

Extra tillägg på semesterlönen när sammalöneregeln tillämpas.

Semesterersättning

Betalas ut månadsvis vid tillfällig eller tidsbegränsad anställning. Betalas också ut när en anställning avslutas. I det fallet omfattar semesterersättningen återstående semesterdagar för innevarande år, samt sparad semester från tidigare år.

Förskottssemester

Arbetsgivaren kan ge betalda semesterdagar i förskott till en anställd. Dessa skrivs vanligtvis av efter fem års anställning, men fram till dess är det pengar som lånas av arbetsgivaren, något som kan vara viktigt att komma ihåg som anställd om man slutar inom fem år.

Semesterskuld

Den verkliga semesterskulden måste fastställas för varje anställd så att det blir rätt. Håll koll på om den anställde har semesterlönegrundande frånvaro – i så fall kan det vara så att ingen bruttolön registreras i löneprogrammet och därmed inte heller någon semesteravsättning.

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat.

 
 
 
halsoundersokning-kan-vara-befriad-fran-skatt-categories-nyheter-published_at-2019-03-26-1-jpg.jpg
 

2019-03-29

Hälsoundersökning kan vara befriad från skatt

Skattefriheten för privata sjukvårdsförsäkringar är borta. Men vissa hälsoundersökningar som arbetsgivaren betalar kan fortfarande vara befriade från skatt. Nu preciserar Skatteverket: Skattefriheten gäller riktade undersökningar för personer inom yrken med särskilda hälsorisker.

1 juli 2018 slopades skattefriheten för privata sjukvårdsförsäkringar. Sedan dess förmånsbeskattas privat sjukvårdsförsäkring.

Men en del hälsoundersökningar som arbetsgivaren bekostar är fortfarande befriade från skatt. Kravet är att det gäller hälsoundersökningar som krävs för yrket. Hälsoundersökningar som utförs i syfte att kontrollera det allmänna hälsotillståndet hos de anställda är däremot en skattepliktig förmån.

I slutet av februari utvecklade Skatteverket i sin rättsliga vägledning vad som gäller. Befriade från skatt är ”riktade hälsoundersökningar som arbetsgivare kan erbjuda sina anställda som arbetar inom yrken som innebär en hälsorisk. Det har ingen betydelse om hälsoundersökningen sker på arbetsgivarens eller den anställdes initiativ, eller om det avser enstaka medarbetare eller en grupp av anställda”.

Däremot är hälsoundersökningar som man gör utan att det finns någon misstanke om sjukdom en skattepliktig förmån. Det gäller hälsoundersökningar för att upptäcka eventuella sjukdomar och för att man ska kunna ge patienten råd om hälsa. Det är då fråga om hälsoundersökningar som inte är kopplade till personens arbete.

I ett förtydligande skriver Skatteverket att med hälsoundersökningar menas både hälsoundersökningar och hälsokontroller.

Försäljningen av privata sjukvårdsförsäkringar ökade under en rad år. Enligt branschorganisationen Svensk Försäkring hade omkring 643 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring när skattefriheten slopades vid halvårsskiftet 2018. Det innebar en ökning med 5,2 procent på ett år. Men hur utvecklingen har gått sedan dess vet man inte ännu på Svensk Försäkring. Tidigast andra veckan i april väntas ny statistik.

Skattefriheten för privata sjukvårdsförsäkringar slopades trots hård kritik från flera håll. Men regeringens förslag vann i riksdagen. Så här sa finansminister Magdalena Andersson (S) i ett pressmeddelande:

”Den som vill betala för privat sjukvård eller teckna sjukvårdsförsäkring har all rätt att göra det, men en sån förmån ska inte skattebetalarna subventionera. Skatter ska gå till den hälso- och sjukvård som kommer alla till del.”

Svensk Försäkring har vid flera tillfällen framfört kritik mot det som organisationen ser som oklarheter i bestämmelserna kring beskattningen av sjukvårdsförsäkringar.

Björn Dickson

Läs mer: Skatteverkets vägledning Hälso- och sjukvård

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat.

 
 
 
vad-kravs-for-att-traktamentet-ska-vara-skattefritt-categories-experterna-svarar-published_at-2019-03-14-1-jpg.jpg
 

2019-03-17

Vad gäller när jag åker till annan ort för att arbeta för mitt företag?

Svar: När du lämnar din ordinarie bostad för att göra något som har med företaget att göra, kan du få göra avdrag för de merkostnader som uppkommer i samband med resan, ett så kallat traktamente. Traktamentet är skattefritt upp till ett schablonbelopp på 230 kronor för en hel dag.

Det krävs dock vissa saker för att traktamentet skall vara skattefritt: tjänsteresan måste ske med minst en övernattning och orten måste ligga utanför en radie av fem mil från din ordinarie bostad. Det utbetalda beloppet får inte överstiga schablonbeloppet och om det gör det skall den överskjutande delen beskattas så som lön.

Läs mer: Skatteverket om traktamenten

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat.

 
 
 
deklaration-2019-viktiga-datum-categories-nyheter-published_at-2019-02-18-1-jpg.jpg
 

2019-03-12

Deklaration 2019 - Viktiga datum!

På Skatteverkets webb finns ”Viktiga datum”. Där kan du ta reda vilka datum som gäller för ditt företag i fråga om exempelvis deklarationer, moms och preliminärskatt. Fyll i företagsform, redovisningsperiod för moms, omsättning och när ditt räkenskapsår slutar så får du alla datum som gäller just dig. 

Här listas några som rör Inkomstdeklaration 1:

15 mars-15 april

Skatteverket skickar ut deklarationen till dig som driver enskild näringsverksamhet så att du har den mellan den 15 mars och 15 april. Om du har en digital brevlåda skickas deklarationen dit.

2 maj

Sista dag att lämna inkomstdeklaration och bilaga NE för den som driver en enskild näringsverksamhet. Anlitar du en byrå till deklaration finns du ofta med på anståndslistan och kan lämna lite senare, men det behöver du stämma av.

15 december

Du som redovisar näringsverksamhet i deklarationen får ditt slutskattebesked senast den 15 december, detta gäller även delägare eller företagsledare i fåmansföretag.

Av slutskattebeskedet framgår även skatt att betala eller skatt att få tillbaka.

Inkomstdeklaration 2 och 4

För aktiebolag, handelsbolag och föreningar gäller andra datum för inkomstdeklaration. När deklarationen ska lämnas styrs av vilket räkenskapsår företaget har. Deklarationstidpunkterna påverkar även när kvarskatten ska vara inbetald och när slutskattebeskedet kommer. Se mer på Skatteverket.se

Deklarationen skickas ut enligt följande:

Bokslut 30 september-31 december 2018

I mitten av februari.

Bokslut 31 januari-30 april 2019

I mitten av september.

Bokslut 31 maj-30 juni 209

I mitten av september.

Bokslut 31 juli-31 augusti 2019

I mitten av oktober.

Har bolaget en digital brevlåda skickas deklarationen dit cirka en vecka tidigare än när pappersdeklarationerna börjar skickas ut.

Läs mer: Första hjälpen inför deklarationen 2019

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat.

 
 
 
deklaration-2019-ordlista-categories-nyheter-published_at-2019-02-18-1-jpg.jpg
 

2019-03-12

Deklaration 2019 - Ordlista

Svårt att hänga med på vad som menas? Resultat ger dig en liten ordlista inför deklarationen.

Expansionsfond

Avsättning till expansionsfond är, liksom räntefördelning, ett sätt att göra skattereglerna mellan enskild näringsverksamhet och aktiebolag likvärdiga. Genom att sätta av pengar till expansionsfond kan du skjuta upp beskattningen till ett senare år. Du sätter av till expansionsfond i deklarationen, inte i bokföringen. Se även Räntefördelning.

NE-blankett

Näringsbilagan som ska företagare ska skicka in med inkomstdeklarationen.

Periodiseringsfond

Genom att sätta av pengar till en periodiseringsfond kan du skjuta upp en del av beskattningen av inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år. Periodiseringsfonder kan även användas till att jämna ut resultatet mellan olika år och ger på så sätt få en jämnare beskattning.

Genom att avsätta till periodiseringsfond ett år med vinst kan fonden återföras ett senare år med förlust och på så sätt kvitta vinst mot förlust.

Högst 30 procent av inkomsten i näringsverksamheten får sättas av. Det avsatta beloppet måste återföras till beskattning senast sjunde året efter det år det sattes av.

Resultat

Företagets intäkter med avdrag för kostnader som visar om företaget gått med vinst eller förlust det aktuella året.

Räntefördelning

För att skattereglerna ska vara likvärdiga mellan enskild näringsverksamhet och aktiebolag har bland annat möjligheten till positiv räntefördelning införts. Den kan ge lägre skatt genom att en del av vinsten i den enskilda näringsverksamheten flyttas från beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet till beskattning i inkomstslaget kapital.

SGI

Sjukpenninggrundande inkomst. SGI används exempelvis för att räkna ut vilken sjukpenning och föräldrapenning du kan få.

Skattemässigt resultat

När man har gjort justering för ej avdragsgilla kostnader, ej skattepliktiga intäkter samt underskott från tidigare år då får man det resultat som ligger till underlag för skatteberäkningen.

Traktamente

Traktamente är en ekonomisk ersättning för att täcka ökade levnadskostnader som kan uppstå i samband till exempel med utbildning på annan ort eller tjänsteresor.

Överskott

Skattemässigt resultat minus egenavgifter leder till det överskott man har. Överskottet är att likställa med lön när man är anställd. Exempelvis är det underlag för SGI, se mer under SGI.

Läs mer: Skatteverket: Avdrag för företag

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat.

 
 
 
betala-in-till-skatteverket-senast-12-februari-slipp-ranta-pa-kvarskatt-categories-nyheter-published_at-2019-02-07-1-jpg.jpg
 

2019-02-11

Betala in till Skatteverket senast 12 februari – slipp ränta på kvarskatt

Har du sålt kryptovalutor med vinst? Eller kanske din bostad? Du som räknar med stor kvarskatt i år kan passa på att göra en extra inbetalning till Skatteverket för att slippa betala ränta på kvarskatten.

12 februari är datumet att lägga på minnet om du räknar med kvarskatt i år. Det rör framför allt dig som kanske sålt din bostad, aktier eller kryptovalutor med vinst och som därmed också riskerar en stor kvarskatt. Betalar du in pengarna till Skatteverket senast 12 februari slipper du räntan på kvarskatten.

I ett pressmeddelande påminner Skatteverket om att nytt för i år är att det även går att betala med Swish, något Resultat tidigare berättat om. Skatteverket framhåller också att det finns två tjänster på myndighetens sajt för den som tycker att det är svårt att räkna ut hur stor kvarskatten blir. Tjänsten ”Beräkningshjälp vid bostadsförsäljning” hjälper dig som sålt din bostad. Vill du veta om du kan skjuta upp beskattningen genom att begära uppskov kan du även få reda på det.

Skatteverket har också tjänsten ”Räkna ut din skatt” och där kan du som till exempel sålt aktier eller kryptovalutor, eller hyrt ut din bostad med vinst, räkna ut om och i så fall hur stor kvarskatten blir.

För att undvika ränta behöver kvarskatt som överstiger 30 000 kronor betalas in senast 12 februari. Efter det datumet utgår ränta med 1,25 procent för det överstigande beloppet. Är kvarskatten lägre än 30 000 kronor påförs räntan inte förrän efter 2 maj.

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat.

 
 
 
nytt-ar-nya-regler-categories-nyheter-published_at-2019-01-02-1-jpg (1).jpg
 

2019-01-22

Nytt år – nya regler

Nytt år innebär nya regler. Nedan följer en kort sammanfattning av några av de viktigare regelförändringarna som kan vara bra att känna till och som trädde i kraft 1 januari 2019.

 

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Den största förändringen med de nya reglerna blir att arbetsgivaren inte längre ska redovisa lön och skatteavdrag i ett totalbelopp för samtliga anställda. Fram tills årsskiftet 2018/2019 (eller halvårsskiftet för vissa företag) har det fungerat som så att arbetsgivaren senast 31 januari året efter att ersättningen betalats ut ska lämna en kontrolluppgift där det framgår vem som fått ersättning, förmåner och för vem utbetalaren gjort skatteavdrag.

Med de nya reglerna gäller det att hålla koll på alla uppgifterna och redovisa dem varje månad. Det som ska specificeras för varje anställd är utbetald ersättning, förmåner och skatteavdrag.

Genom att arbetsgivardeklaration införs på individnivå kommer det att bli enklare för de anställda att kontrollera hur mycket arbetsgivaravgift som betalats in och att skatter har dragits av. Samtidigt blir det enklare för Skatteverket att komma åt svartarbete och förutsättningarna att hitta oredovisade inkomster ökar.

Entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen

En arbetstagare som inte får lön av sin arbetsgivare för arbete i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska kunna få betalt från en annan entreprenör högre upp i kedjan. Med entreprenad menas företag som har utlovat att utföra ett arbete för en bestämd betalning.

Ansvaret att betala ut lön ska i första hand gälla uppdragsgivaren, det vill säga den entreprenör som har anlitat arbetstagarens arbetsgivare som underentreprenör. Om uppdragsgivaren inte betalar eller inte kan nås ska även entreprenören högst upp i kedjan, huvudentreprenören, kunna ansvara för att lönen utbetalas. Lagen ska även gälla när arbetstagaren har varit utstationerad till annan plats.

Sänkt bolagsskatt

Bolagsskatten sänks från 22 procent till 20,6 procent från 2021. Sänkningen ska ske i två steg. För beskattningsår som börjar efter 31 december 2018 men före 1 januari 2021 ska bolagsskatten vara 21,4 procent. Därefter sänks den till 20,6 procent.

 

Karensavdrag ersätter karensdag

Ersättningssystemet vid sjukfrånvaro ändras från och med 1 januari 2019. Karensavdraget ska i princip motsvara karensdagen beloppsmässigt och kommer att uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklönen. Framför allt kommer detta att spela roll för dem som jobbar långa arbetspass vissa dagar, men har kortare arbetstid andra dagar. Med det nya systemet blir avdraget lika stort oavsett vilken dag personen är sjuk.

För den som inte omfattas av sjuklönelagen blir karensavdraget en hel dag med kalenderdagsberäknad sjukpenning. Regeländringen gäller inte personer som enbart får inkomst som egenföretagare.

Högre jobbskatteavdrag och högre grundavdrag för pensionärer

Det utökade jobbskatteavdraget som klubbades igenom väntas ge mer i plånboken för majoriteten löntagare med inkomster upp till 31 310 kronor i månaden. Budgeten betyder också sänkt skatt för pensionärer med 21 000 kronor eller mindre i månadsinkomst.’

Enklare att vabba

Kravet på att göra en anmälan första dagen tas bort. Den som stannar hemma från arbetet eller går miste om a-kassa för att ta hand om ett sjukt barn kommer du bara behöva göra en ansöka för att kunna få ersättning för VAB.

Höjd gräns för att betala statlig inkomstskatt på arbetsinkomster

Brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs, och blir 42 000 kronor 2019 i stället för 40 600 kronor. 

 

Radio- och tv-avgiften ersätts

Riksdagen har beslutat att ersätta den nuvarande radio- och tv-avgiften med en allmän public service-avgift från och med den 1 januari 2019. Denna ska betalas direkt med skatten av alla som vid årets ingång fyllt 18 år och har en beskattningsbar inkomst. Public service-avgiften administreras av Skatteverket.

Nya momsregler för värdebevis/vouchers

De nya reglerna omfattar vouchrar utställda efter 31 december 2018, och man kommer att skilja på Man kommer också att skilja på enfunktionsvoucher och flerfunktionsvoucher. I de fall det finns tillräckligt med uppgifter om momsen som ska betalas när varan eller tjänsten inlöses samt i vilket land den ska omsättas räknas vouchern som ställs ut som en enfunktionsvoucher.

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat.